Grunnskoler i Elverum

Velkommen til Elverumskolen

Skoleportalen finner du her: moodle.elverumskolen.no

Oversikt over alle grunnskoler i Elverum

Tjenestetilbud og målgrupper:

Grunnskoleopplæring til alle barn og unge i alderen 6 - 15 år.
Skolefritidstilbud til barn i grunnskolens 1. - 4. klassen.

Voksenopplæring på grunnskolens område for unge og voksne over 16 år som har behov for det.
Logopedtjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste som støtter opp om tilbudet i grunnskole og voksenopplæring.

Inntak av elever ved grunnskolene:

Hovedregelen i Opplæringslovens § 8-1 er at elevene skal få gå på den skolen de bor nærmest.
Kommunen kan lage vedtekter som åpner for avvik fra regelen. Unntak kan gjøres for å utnytte kapasiteten på skolene og møte variasjoner i elevtallet.

Når kommunen ikke kan tilby elever plass ved den nærmeste skole, skal det ved inntak legges vekt på familiens alternative ønsker, avstand, søskenforhold, samling av elever fra samme boområde, trafikkforhold og spesielle helsemessige eller sosiale folhold knyttet til barnet.
Der det er plass til å ta inn nye elever på et årstrinn, får elever og foreldre som regel velge den skole de ønsker.

Samarbeid skole, elev og foresatte:

Virksomhetene i skoleavdelingen skal gjøre det de kan for å tilrettelegge opplæringstilbudet, slik at den enkelte elev har best mulig utbytte av det.
Foresatte og elever er viktige bidragsytere i planlegging og tilrettelegging av tilbudet.
Skolen kan ikke imøtekomme alle ønsker, men skolen skal alltid lytte og være åpen for forslag fra elever/foresatte. Her kan du lese om kommunalt foreldreutvalg i Elverum.
Få mer informasjon om foreldreutvalg via link nederst på siden.

Klageadgang:

De fleste tilbudene i skoleavdelingen bygger på individuelle rettigheter. Rettighetene er forankret i Opplæringsloven.
Dersom man mener at tilbudet som blir gitt, ikke oppfyller den rett eleven har etter loven, kan det påklages.
Klagen sendes skolen og blir behandlet av Fylkesmannen i Hedmark.
Skolen kan hjelpe til med å fremme klage.

Lovforankring:

Alle tjenester som skoleavdelingen tilbyr er regulert av bestemmelser i Opplæringsloven.

Saksbehandlingstid:

Skolene behandler henvendelser fra foreldre og elever så snart det er mulig å få det til.
I tilfeller der behandlingen tar uforholdsmessig lang tid, skal det gis melding om dette.
Henvendelser til skoleadminsistrasjonen vil som regel ta relativt lang tid. Dette på grunn av liten bemanning.

Les også:

Kronikk av skolesjef Tord Arnesen og rektor ved Elverum ungdomsskole Stine Grønvold:

Å styrke undervisningen - rett veg å gå (11.03.2015)

Sist endret 11.03.2015
Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
padlock